Manufacturing Area, Neuman & Esser, Houston, Texas